Sign In Forgot Password
ב״ה

Mosaic Express

Weekly Newsletter

Torah Portion Bereishis ⬢ בראשית

Shmini Atzeret - Simchat Torah 5781

Sukkot 5781

Yom Kippur 5781

Torah Portion Ha'azinu ⬢ האזינו

Rosh Hashana 5781

Torah Portion Nitzavim - Vayelech ⬢ נצבים־וילך

Torah Portion Ki Tavo ⬢ כי תבוא

Torah Portion Ki Teitzei ⬢ כי תצא

Torah Portion Shoftim ⬢ שופטים

Thu, October 22 2020 4 Cheshvan 5781